AKP wersja 2019.1d (2019-09-26)
Dodano:
1. Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych (w skrócie PPK).
2. Bez podatku do 26 lat.
3. Świadectwo pracy bez imion rodziców.
4. Ewidencja Czasu Pracy – dołożenie godzin czasu pracy.
5. Zmiana procentu podatku, kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej od 1.10.2019.
6. Nowy wzór Świadectwa Pracy, obowiązujący od 7 września 2019r.
7. Korekta nowego wzoru Świadectwa Pracy.
>>>
 
 
AKP wersja 2019.0e (2019-04-30)
Dodano:
1.Nowa szata graficzna archiwowania/odtwarzania danych.
2.Odnowiony moduł „Gotowe wydruki”.
3. Nowe deklaracje podatkowe od przychodów za 2018 rok.
4.Zaktualizowana deklaracja ZUS DRA, nowa deklaracja ZUS RPA.
5. Rozszerzenie funkcjonalności związanej z RODO.
6.Korekta Świadectwa Pracy.
7.Korekta e-PIT-11(24) – dotyczy wysyłki pojedynczych PIT’ów przez stronę Ministerstwa Finansów.
8. Usunięcie błędu przy wprowadzaniu nieobecności.
9. Nowa deklaracja ZUS-ZWUA.
10. Korekta deklaracji ZUS-RPA.
11.Korekta deklaracji ZUS-ZWUA.
>>>
 
 
AKP zamknięcie roku 2018 / otwarcie roku 2019 (2018-12-12)
Poniższa instrukcja dotyczy programu ALEXA AKP w wersji 2018 i wyższych.
Przypominamy użytkownikom systemu AKP o konieczności wykonania czynności zapewniających prawidłowe działanie systemu w roku 2019. >>>
 
 
Rozliczenie wolnego dnia 2018-11-12 w programie AKP
1.Dopisz dodatkowy dzień wolny do kalendarza dni wolnych:
PARAMETRY \ ZBIORY - MODUŁ KADRY \ Wykaz dni woln. \ F5-AKTUALIZACJA \ F2-DOPISZ \ 20181112; 1; 2018.11.12 \ F10-ZAPISZ
2.Jeśli generujesz harmonogramy i już wygenerowałeś harmonogramy za 2018/11 - wygeneruj je ponownie
3.Jeśli wprowadziłeś nieobecności obejmujące 12 listopada 2018, skasuj je i ponownie wprowadź
UWAGA: jeśli nieobecność obejmowała 12 listopada 2018 i rozpoczynała się przed 1 listopada 2018, nie kasuj jej, zmniejsz ilość dni roboczych o 1 i odpowiednią liczbę godzin
 
 
AKP wersja 2018.1a (2018-06-14)
Dodano:
1.Zmiany związane z wejściem przepisów RODO
A.Anonimizacja danych pracowników.
B.Zarządzanie historią zmian danych.
C.Rejestrowanie historii logowania.
D.Rejestrowanie historii zmian uprawnień użytkowników systemu.
E.Raporty o zmianach:
1.Raport prezentujący historię zmian danych osobowych
2.Raport prezentujący historię zmian uprawnień użytkowników
3.Raport prezentujący historię logowania do systemu
F.Zgody/Sprzeciwy/ pracowników.
G.Wydruk powiadomienia pracowników o przetwarzaniu danych
2. Modyfikacja zbiorczego zestawienia podatkowego za m-c
>>>
 
 
AKP wersja 2018.00 (2018-01-02)
Dodano:
1.Emerytury-renty zagraniczne.
2.Generator wydruków kadrowych – eksport do Excel'a.
3.RMUA roczne.
4.Poprawiono zbiorówki na przełomie roku wg daty wypłaty (kasowo).
5.Poprawiono przeglądanie Kartoteki Składek ZUS - do filtrowania dołożono rok.
6.Przy wyrejestrowaniu pracownika z ubezpieczeń komunikat o konieczności wyrejestrowania członków rodziny i lista członków rodziny.
7.Poprawiono wyliczanie składników na listach dodatkowych.
8.Zaprzestanie naliczania ulgi podatkowej w trakcie roku.
>>>
 
 
AKP zamknięcie roku 2017 / otwarcie roku 2018 (2017-12-08)
Poniższa instrukcja dotyczy programu ALEXA AKP w wersji 2017 i wyższych.
Przypominamy użytkownikom systemu AKP o konieczności wykonania czynności zapewniających prawidłowe działanie systemu w roku 2018. >>>
 
 
AKP wersja 2017.0b (2017-06-19)
Dodano:
1.Wynagrodzenie z tytułu Rady Nadzorczej - naliczanie składki na NFZ w pełnej wysokości (NIE zmniejszanie do wysokości podatku).
2.PŁACE-Ręczna korekta - postać graficzna.
3.PŁACE–Dodatkowe wydruki - postać graficzna.
4.Wydruk Kartoteki ZUS.
5.Dodanie kolumny „Pozostało urlopu zaległego” na wydruku stanu urlopów. 6.Dane do sprawozdania Z-06.
7.Absencja – opieka nad chorym dzieckiem/członkiem rodziny (60/14 dni w roku) – limit wykorzystania.
8.Przewijanie (scroll’owanie) myszą podczas przeglądania kartotek, baz kodowych, wydruków itp.
9. Nowy wzór Świadectwa Pracy obowiązujący od 01.01.2017
10. Zmiany w sposobie naliczania ulgi podatkowej od 01.01.2017.
11. Nowy wzór Świadectwa Pracy obowiązujący od 01.06.2017
>>>
 
 
AKP zamknięcie roku 2016 / otwarcie roku 2017 (2016-12-12)
Poniższa instrukcja dotyczy programu ALEXA AKP w wersji 2016 i wyższych.
Przypominamy użytkownikom systemu AKP o konieczności wykonania czynności zapewniających prawidłowe działanie systemu w roku 2017. >>>
 
 
 
 
AKP wersja 2016.0e (2016-03-07)
Dodano:
1.Nowe formularze PIT’ów od przychodów za 2015 rok.
2.Dokumenty rozliczeniowe dla pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.
3.ZUS RP-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
4.Ostrzeżenie przed powtórną aktualizacją roczną Kartoteki Płacowej
5.Przystosowanie do wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
6.Rozszerzenie funkcjonalności wydruku „Stan zatrudnienia”
7.Korekta eksportu deklaracji rozliczeniowej do PŁATNIKa”
8.Nowe formularze PIT’ów od przychodów za 2015 rok obowiązujące od 2016-01-01
9.Korekta ZUS RP-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
10.Usunięcie usterek edycji bazy składników płacowych i edycji historycznych umów
11.Opieka nad dzieckiem (2 dni w roku) rozliczana w godzinach
>>>
 
 
AKP zamknięcie roku 2015 / otwarcie roku 2016 (2015-12-14)
Poniższa instrukcja dotyczy programu ALEXA AKP w wersji 2016 i wyższych.
Przypominamy użytkownikom systemu AKP o konieczności wykonania czynności zapewniających prawidłowe działanie systemu w roku 2016. >>>
 
 
AKP wersja 2015.0i (2015-12-14)
Dodano:
1.Nowe formularze PIT’ów od przychodów za 2014 rok.
2.Nowe formularze PIT’ów od przychodów za 2015 rok.
3.Zbiorczy e_PIT-11, e_PIT-40.
4.Aktualizacja nowej wersji bezpośrednio z internetu.
5.Lista pracowników, dla których wysłano elektroniczny PIT-11Z / PIT-40Z.
6.Korekta wydruku listy pracowników z wysłanych e-PIT'ów.
7.Korekta korekty płac.
8.Korekta elektronicznej wysyłki PIT'ów – lista pracowników.
9.Korekta PIT-40.
10.Dostosowanie systemu do wniosków użytkowników.
11.Podczas dopisywania nowego pracownika do systemu AKP następuje automatyczny zapis inicjałów operatora i daty zapisu.
12.W modułach „PŁACE->Wydruk listy płac” oraz „GOTOWE WYDRUKI” umożliwiono wydruk wybranych stron (od.. do..).
13.Narzędzia aktualizacji do AKP wersja 2016.00
UWAGA: z dniem 2014-12-31 zakończyliśmy aktualizację dosowego systemu ALEXA KADRY-PŁACE.
Użytkowników systemu ALEXA KADRY-PŁACE zachęcamy, aby przeszli na system windowsowy ALEXA AKP
>>>
 
 
ALEXA AKP zamknięcie roku 2014 / otwarcie roku 2015 (2015-01-02)
Poniższa instrukcja dotyczy programu ALEXA AKP w wersji 2014 i wyższych.
Przypominamy użytkownikom systemu AKP o konieczności wykonania czynności zapewniających prawidłowe działanie systemu w roku 2015. >>>
 
 
AKP aktualizacja 2014.0l (2014-07-31)
Dodano:
1. PIT-11(20) do wydruku na papier i do elektronicznej wysyłki
2. PIT-4R(4) do wydruku na papier
3. Nowy PIT-40(19) od przychodów za rok 2013 – wersja papierowa i elektroniczna
4. Nowa drukarka GRAFICZNAp (wydruk poziomy)
5. Moduł „Kartoteka Zasiłkowa” w postaci graficznej
6. Eksport deklaracji rozliczeniowych do programu PŁATNIK wg schematu xmlns="http://www.zus.pl/2013/KEDU_4"
7. Moduł „Kartoteka ZUS” został wymieniony na postać graficzną
8. Moduł „Kartoteka Składek ZUS” został wymieniony na postać graficzną
9. Moduł „Ewidencja Czasu Pracy” został wymieniony na postać graficzną
10.Poprawa „Zamykanie miesiąca -> Aktualizacja nieobecności”
11.Moduł „PARAMETRY” został wymieniony na postać graficzną.
12. Moduł „Generator wydruków” został wymieniony na postać graficzną.
13. Poprawa programu do generowania płac indywidualnie dla każdego pracownika.
14. UWAGA:
Od dnia 2014-07-31 NIE BĘDZIE dostępna aktualizacja DOS'owa z poziomu programu „ALEXA KADRY-PŁACE”.
Od dnia 2014-07-31 BĘDZIE dostępna TYLKO aktualizacja WINDOWS'owa z poziomu programu AKP\Nowa wersja
>>>
 
 
ALEXA KADRY-PŁACE aktualizacja 8.20f (2014-06-03)
Dodano:
1. PIT-11(20) do wydruku na papier i do elektronicznej wysyłki
2. PIT-4R(4) do wydruku na papier
3. Nowy PIT-40(19) od przychodów za rok 2013 – wersja papierowa i elektroniczna
4. Eksport deklaracji rozliczeniowych do programu PŁATNIK wg schematu xmlns="http://www.zus.pl/2013/KEDU_4"
5.Poprawa „Zamykanie miesiąca -> Aktualizacja nieobecności”
>>>
 
 
AKP wersja 2014 (2014-07-31)
Program AKP, okienkowy następca dosowego systemu ALEXA Kadry i Płace.
1.Program AKP i system ALEXA KADRY-PŁACE pracują na tej samej bazie danych.
2.Instalacja programu AKP nie wyłącza systemu ALEXA KADRY-PŁACE.
3.Można pracować na systemie ALEXA KADRY-PŁACE i na programie AKP.
>>>
 
 
Elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-40 (2013-12-12)
Aby wysłać deklaracje podatkowe PIT-11/PIT-40 drogą elektroniczną >>>
 
 
ALEXA KADRY-PŁACE wersja 8.20a (2014-01-15)
Dodano:
1. PIT-11(20) do wydruku na papier i do elektronicznej wysyłki
2. PIT-4R(4) do wydruku na papier
>>>
 
 
ALEXA KADRY-PŁACE zamknięcie roku 2013 / otwarcie roku 2014 (2013-12-12)
Poniższa instrukcja dotyczy programu ALEXA KADRY-PŁACE w wersji 8.11 i wyższych.
Przypominamy użytkownikom systemu KADRY-PŁACE o konieczności wykonania czynności zapewniających prawidłowe działanie systemu w roku 2014. >>>
 
 
ALEXA KADRY-PŁACE wersja 8.11b (2014-01-03)
Dodano:
1. Limit 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich
2. Obsługa wydłużonego urlopu macierzyńskiego
3. Doprecyzowanie obsługi pobytu w szpitalu 50-latków
>>>
 
 
ALEXA KADRY-PŁACE wersja 8.02e (2013-05-27)
Dodano:
1. NIP zamiast PESEL na PIT.
2. Wydruk PIT’ów dla wybranego płatnika.
Poprawiono
1. Generowanie dni wolnych
2. Rozliczanie chorobowego
3. Chorobowe na przełomie roku
4. Aktualizacja Kartoteki Zasiłkowej pobytem w szpitalu 50-latków między 15 a 33 dniem choroby
5. Kontynuacja podstawy chorobowej
>>>
 
 
ALEXA KADRY-PŁACE zamknięcie roku 2012 / otwarcie roku 2013 (2012-12-15)
Poniższa instrukcja dotyczy programu ALEXA KADRY-PŁACE w wersji 8.02 i wyższych.
Przypominamy użytkownikom systemu KADRY-PŁACE o konieczności wykonania czynności zapewniających prawidłowe działanie systemu w roku 2013. >>>
 
 
ALEXA KADRY-PŁACE – Komunikat „out of memory” (2012-10-15)
W związku z niedawną automatyczną aktualizacją systemu operacyjnego Windows XP,
nastąpiło zmniejszenie zasobów dla programów DOS-owych, a takim jest ALEXA KADRY-PŁACE.
Aby przywrócić wystarczające zasoby dla systemu informatycznego ALEXA KADRY-PŁACE,
należy wykonać następujące czynności
>>>
 
 
ALEXA KADRY-PŁACE – korekta wynagrodzeń za ubiegły rok po zamknięciu roku. (2012-04-24)
A. Korekta wynagrodzeń za poprzedni rok, gdy zamknięto rok, a w szczególności wykonano funkcję „Aktualizacja roczna Kartoteki Płacowej”.
B. Niezgodność danych na Kartotece Płacowej z faktycznie naliczonymi wynagrodzeniami dla poszczególnych miesięcy.
>>>
 
 
ALEXA KADRY-PŁACE wersja 8.01 (2012-01-20)
Dodano:
1. PIT-11(19), PIT-40(17) do elektronicznej wysyłki
Poprawiono
1. Moduł zamknięcia miesiąca
>>>
 
 
ALEXA KADRY-PŁACE zamknięcie roku 2011 / otwarcie roku 2012 (2011-12-15)
Poniższa instrukcja dotyczy programu ALEXA KADRY-PŁACE w wersji 8.00 i wyższych.
Przypominamy użytkownikom systemu KADRY-PŁACE o konieczności wykonania czynności zapewniających prawidłowe działanie systemu w roku 2012. >>>
 
 
ALEXA KADRY-PŁACE wersja 8.00 (2011-12-12)
Dodano:
1. PESEL zastępuje NIP jako identyfikator ubezpieczonego w dokumentach do ZUS
2. Nowy PIT-11(19), PIT-40(17), PIT-4R(3) za rok 2011.
3. Przekazywanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną
4. Kontrola przekroczenia kwoty granicznej składek ZUS
5. Rozliczanie zaległych nieobecności z poprzedniego roku
6. Pobyt w szpitalu 50-latków
>>>
 
 
ALEXA KADRY-PŁACE wersja 7.93 (2011-12-16)
Poprawiono:
1. PIT-11 (18) za rok 2011.
Dla pracowników na umowie-zleceniu przy wydruku PIT-11 (18) za rok 2011 pojawiał się błąd.
Usterka została usunięta.
>>>
 
 
ALEXA KADRY-PŁACE wersja 7.93 (2011-08-30)
Poprawiono:
1. PIT-11 (18) za rok 2011.
>>>
 
 
ALEXA KADRY-PŁACE zamknięcie roku 2010 / otwarcie roku 2011 (2010-12-15)
Poniższa instrukcja dotyczy programu ALEXA KADRY-PŁACE w wersji 7.92 i wyższych.
Przypominamy użytkownikom systemu KADRY-PŁACE o konieczności wykonania czynności zapewniających prawidłowe działanie systemu w roku 2011. >>>
 
 
Odsłon artykułów:
1126154
JSN Mico is designed by JoomlaShine.com