ALEXA systemy - opis


ALEXA GST - Gospodarka Środkami Trwałymi 
ALEXA EW - Ewidencja pozabilansowa przedmiotów nietrwałych 
ALEXA KADRY-PŁACE
ALEXA AKCJE - System Obsługi Akcjonariuszy 
ALEXA STYPENDIA
ALEXA DZIEKANAT
ALEXA PRACE BADAWCZE
ALEXA GRUNTY

Każdy z systemów może być użytkowany na komputerze zgodnym z co najmniej IBM PC 486 z 4 MB pamięci operacyjnej i drukarką igłową z szerokim wałkiem albo drukarką laserową/atramentową współpracującą z  MS-DOS. Wymagany jest system operacyjny MS-DOS v.5.0. lub Windows 95/98. Systemy mogą pracować w sieci komputerowej Novell NetWare i Windows 95/98.
Po okresie wdrożenia możliwe jest zawarcie umowy o nadzorze autorskim nad każdym z systemów.


ALEXA GST - Gospodarka Środkami Trwałymi

System GST jest systemem informatycznym automatyzującym ewidencję środków trwałych i obliczenia z nimi związane.
System GST umożliwia:

ewidencję środków trwałych i wartości niematerialych i prawnych
dopisywanie nowych pozycji
aktualizację istniejących pozycji
przeglądanie zapisanych danych
drukowanie zestawień środków trwałych
miesięczne obliczanie amortyzacji i umorzenia
automatyczne tworzenie przeksięgowań amortyzacji, umorzenia i ruchu środków trwałych do systemu TARKUS FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ
rozliczenie inwentaryzacji środków trwałych

Lista referencyjna na życzenie
Warunki sprzedaży.


ALEXA EW - Ewidencja Wyposażenia

System EW jest systemem informatycznym automatyzującym ewidencję wyposażenia (przedmioty nietrwałe w użytkowaniu) i obliczenia z nimi związane.
System EW umożliwia:

ewidencję wyposażenia
przeglądanie zapisanych danych
drukowanie zestawień wyposażenia
miesięczne obliczanie umorzenia
automatyczne tworzenie przeksięgowań umorzenia i ruchu wyposażenia
inwentaryzację wyposażenia

Lista referencyjna na życzenie
Warunki sprzedaży.


ALEXA KADRY-PŁACE

KADRY

KARTOTEKA OSOBOWA:

dane personalne pracownika
kwalifikacje (łącznie ze zdobywanymi w okresie zatrudnienia)
przebieg pracy zawodowej w przedsiębiorstwie
uprawnienia do świadczeń przewidzianych przez kodeks pracy i obowiązujące w zakładzie przepisy płacowe (wysługa lat, nagroda jubileuszowa, wymiar urlopu)
warunki płacowe umowy o pracę

ABSENCJA:

absencja (urlopy, zwolnienia lekarskie, urlopy bezpłatne i inne)
zawieszenia w ewidencji (urlopy wychowawcze, dłuższe urlopy bezpłatne, wojsko itp.)

EWIDENCJA CZASU PRACY:

określanie harmonogramów pracy
ewidencja godzin nadliczbowych
zestawienia ewidencji czasu pracy za miesiąc

STAN ZATRUDNIENIA:

wydruk stanu zatrudnienia w dniu oraz średnie zatrudnienie w miesiącu (w poszczególnych komórkach w osobach i w etatach).

NAGRODA JUBILEUSZOWA:

wykaz osób uprawnionych do nagrody jubileuszowej w podanym okresie.

BADANIA OKRESOWE:

wykaz osób, dla których badania okresowe tracą ważność w podanym okresie

WYDRUKI:

emisja podstawowych dokumentów personalnych (umowa o pracę, zmiana angażu, świadectwo pracy)
zestawienia zawierające informacje z kartotek kadrowych (GENERATOR WYDRUKÓW)

DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE DLA ZUS:

ewidencja danych do rejestrowania, wyrejestrowania, zmiany, korekty
eksport deklaracji zgłoszeniowych do ZUS'owskiego programu PŁATNIK

UWAGA: dane zgromadzone w systemie kadrowym stanowią podstawę naliczania wynagrodzeń zarówno za czas pracy jak i za czas nieprzepracowany (urlopy, L4 ).

PŁACE:

System płacowy przewiduje naliczanie płac w systemach pracy:

MIESIĘCZNY
DNIÓWKA
AKORD
PROWIZJA

OBSŁUGA WYPŁAT PODSTAWOWYCH:

bieżące gromadzenie danych w kartotekach stałych składników płacowych lub zbiorach bieżących dodatków / potrąceń
wprowadzanie i kontrola danych z kart pracy
generowanie płac
listy płac i odcinki
UWAGA: system przewiduje utajniony sposób wypłacania należności
zestawienia zbiorcze
imienne wykazy wybranych składników

OBSŁUGA WYPŁAT DODATKOWYCH (poza stałymi terminami wypłat):

wypłaty z bezosobowego funduszu płac
dodatkowe premie, nagrody itp.

KARTOTEKA PODATKOWA:

emisja dokumentów dla US (PIT-4, PIT-11 PIT-40, PIT-8B)
zestawienia z kartoteki podatkowej (dochody, podatki)

KARTOTEKA ZAROBKOWA:

przeglądanie i zestawienia płacowe z roku bieżącego i lat poprzednich

KARTOTEKA ZASIŁKOWA:

przeglądanie i wydruk kartoteki zasiłkowej z roku bieżącego i lat poprzednich

DEKLARACJE ROZLICZENIOWE DLA ZUS:

eksport deklaracji rozliczeniowych do ZUS'owskiego programu PŁATNIK

PRZEKSIĘGOWANIA DO SYSTEMU >>TARKUS Finanse i Księgowość<<:

wydruk rozdzielnik kosztów
polecenia księgowania - wydruk i plik do FK

Lista referencyjna na życzenie
Warunki sprzedaży.


ALEXA AKCJE - System Obsługi Akcjonariuszy

System AKCJE przeznaczony jest do ewidencji i rozliczania akcjonariuszy w spółce.
System AKCJE umożliwia:

ewidencję danych osobowych akcjonariuszy
ewidencję numerów akcji posiadanych przez akcjonariusza
ewidencję akcji uprzywilejowanych i zwykłych
obrót akcjami (sprzedaż i zakup)
ewidencję spłat pożyczki prywatyzacyjnej zaciągniętej w zakładzie
ewidencję gotówkowych spłat akcji
automatyczny podział dywidendy i przeznaczenie jej na spłatę akcji
drukowanie
  • Tymczasowych Świadectw Udziałowych
  • Zaświadczeń o spłacie pożyczki prywatyzacyjnej
  • Zaświadczeń o wpłatach gotówkowych na akcje
  • Umów kupna-sprzedaży akcji
  • Zawiadomień akcjonariuszy
    z możliwością edycji tych dokumentów
tworzenie własnych zestawień (system zawiera generator wydruków);
w momencie instalacji zdefiniowane są wydruki :
  • - Lista akcjonariuszy
  • - Zestawienie wartości akcji, wpłat, ...
  • - Spłata pożyczki prywatyzacyjnej

Lista referencyjna na życzenie
Warunki sprzedaży.


ALEXA STYPENDIA

System obsługuje studentów studiów dziennych w zakresie ewidencji danych osobowych, wyliczania wysokości stypendiów i sporządzania list wypłat.

KARTOTEKA STUDENTÓW:

ewidencja danych osobowych
wydruki statystyczne za pomocą generatora wydruków

KARTOTEKA STYPENDIALNA:

ewidencja dochodów studentów
wyliczanie stypendium socjalnego i naukowego na podstawie średnich dochodów i średnich ocen
sporządzanie list wypłat stypendiów z uwzględnieniem wyrównań i potrąceń oraz sporządzanie dodatkowych
wydruk przelewów na konta osobiste z określonej listy
przyznawanie miejsc w domach studenta
 

KARTOTEKA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ:

przeglądanie kartoteki wypłaconych świadczeń z roku bieżącego i lat ubiegłych
wydruk wypłaconych świadczeń dla studenta z wybranych lat


ALEXA DZIEKANAT

System pozwala na ewidencję studentów, ewidencję uzyskanych wyników nauczania, emisję zawiadomień i zestawień, ewidencję studentów skreślonych i absolwentów.

KARTOTEKA STUDENTÓW:

ewidencja danych osobowych
wydruki danych osobowych za pomocą generatora wydruków
wydruki zawiadomień i zaświadczeń

KARTOTEKA WYNIKÓW NAUCZANIA:

tworzenie siatki studiów
ewidencja wyników nauczania
zaliczanie semestru, wyliczanie średniej ocen
drukowanie Kary Zaliczeń, Protokołu Egzaminu, Zestawienia Ocen
wydruki statystyczne


ALEXA PRACE BADAWCZE

System ewidencjonuje prowadzone na uczelni prace badawcze w rozbiciu na etapy oraz ponoszone na nie nakłady w układzie kosztów planowanych i rzeczywistych.

REJESTR PRAC BADAWCZYCH:

ewidencja danych o pracy badawczej w rozbiciu na etapy realizacji
rejestrowanie planowanych i rzeczywistych kosztów realizacji

WYDRUKI:

plany działalności naukowo-badawczej (porównanie kosztów planowanych z kosztami poniesionymi)
wykaz kosztów poniesionych w różnym układach


ALEXA GRUNTY

Program GRUNTY służy do ewidencji gruntów w celu obliczenia podatku od gruntów:

ewidencja działek z podziałem na rodzaje działalności i klasy gruntów
wydruk załącznika do deklaracji podatkowej podatku od gruntów

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com